Promotion : โปรโมชันพิเศษจากร้าน

Drop Glue : 10 ชิ้นต่อ 1ลาย

มาแล้ววว Griptok Dropglue ขั้นต่ำ 10ขิ้นต่อลาย ชิ้นละ 40บาท (รอบหาร)

ตรวจสอบรายละเอียดการจองได้ที่ >>คลิก<<